Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
hatályos: 2021.11.30.

BEVEZETŐ

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Kovácsné Maros Anett  EV. PUTPET.hu 7668, Keszü, Toldi Miklós út 8. Adószám: 68443571-1-22 Bannksz: 11773315-30880702 Nyilv. szám: 51754460. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató www.putpet.hu honlapon (továbbiakban: weboldal, webshop, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá ezen szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, felhasználó, megrendelő, vevő, fogyasztó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket, szolgáltatásunkat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, az egyes termékekkel, a megrendelés és szállítás folyamatával kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel ügyfél-szolgálatunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


1. Szolgáltatói adatok

1.1. Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 • Cégnév: Kovácsné Maros Anett  EV.  PUTPET.hu
 • Székhely: 7668, Keszü, Toldi Miklós út 8.
 • Levelezési cím: 7668, Keszü, Toldi Miklós út 8.
 • Adószám: 68443571-1-22 Nyilv. szám: 51754460
 • Bejegyző bíróság: Pécsi Cégbíróság
 • Bankszámlaszám: 11773315-30880702
 • Fiókvezető Bank: OTP BANK Nyrt.
 • Képviselő neve: Kovácsné Maros Anett
 • Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 70 6779400 / Hétfő-péntek: 08:00 – 17:00
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: anettmaros@gmail.com

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai

 •  
 • Üzemeltető adatai
 • Üzemeltető: Sybell Informatika Kft.
 • Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégbejegyzés kelte: 2017/03/01 (Jogelőd: SWNet Group Bt. Bejegyzés éve: 2007)
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • Ügyfélszolgálati iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • Ügyfélfogadás: Munkanapokon: 9.00-17.00 között
 • Bankszámla (HUF): UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000060-82200000 (Utalási költség információ)
 • Számlaszám IBAN kóddal: HU55 1091 8001 0000 0060 8220 0000
 • SWIFT: BACXHUHB
 • Cégjegyzékszám: 01-09-293034
 • Adószám: 25859502-2-42
 • Közösségi adószám: HU25859502
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83705/2018
 • E-mail cím: hello@sybell.hu
 • Telefonszám: +36 1 707 67 26
 • Tárhely szolgáltató adatai
 • Szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.
 • Szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • Telefon: +36 1 707 67 27
 • E-mail: info@sybell.hu
 • Web: www.sybell.hu

2. FOGALMAK

 • Felek: Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Honlap: www.putpet.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a greenlife-vegan.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
 • Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik.
 • A jelen ÁSZF 2019.Március 04. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül, egyoldalúan részbeni vagy teljes módosításra. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalon közzéteszi. A változások a már létrejött szerződésekre nem alkalmazhatók. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a már regisztrált felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztrációja bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az info@putpet.hu címen. A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a https://putpet.hu/aszf címről.

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

4.1. A szolgáltatást igénybe vevő

Jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve – természetes személynek minősülő fogyasztó esetén – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő).

4.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele,

Ha Ön mint Vevő:

 • A szolgáltatás igénybevételével (a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel), ráutaló magatartással tudomásul veszi, elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.
 • Elfogadja, hogy a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. És erről jognyilatkozatot tesz a “Kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket, valamint tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.” felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával.
 • Elfogadja, hogy megrendelésének véglegesítésével a Szolgáltató, mint Eladó és Ön között adásvételi szerződés jön létre, és a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

4.3. A szolgáltatás tárgya

Megvásárolható termékek köre: A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (putpet.hu internetes címen) elérhető valamennyi termék.

4.3.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 • A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól, a Szolgáltató az egyes termékekhez tatozó termékoldalakon szereplő leírásokban ad tájékoztatást. Feltünteti a termék nevét, rendeltetését, használatát, árát, egyéb információkat, a termékekről fotót jelenít meg, elősegítve Ön számára a termék kiválasztását.
 • A Szolgáltató legnagyobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy a webáruházban a termékről megjelenített kép és a tényleges termékek esetenként színárnyalatban enyhén eltérnek. Ennek mértéke a fényviszonyoktól és a képernyő beállításától függően változhat. A fényképeken esetenként kiegészítők láthatók, ezen dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.
 • Amennyiben a webáruházban található bármelyik termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfél-szolgálatunkkal (1. pontban megadott elérhetőségeken).

4.3.2. A termék vételára

 • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a kiszállítás költségét.
 • A Szolgáltató a termékár és szállítási díjváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a greenlife-vegan.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát és szállítási díját nem befolyásolja.
 • Eljárás hibás áron történt ajánlattétel (megrendelés) esetén
 • A termék elérhetőségével kapcsolatos, árazási, valamint nyomtatási hibával – ideértve a nyomtatott anyagokban való és weboldalon szereplő hibás információközléseket – kapcsolatban a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul gondoskodik a hiba megszüntetéséről.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést (az Ön ajánlatát) hibás áron elfogadni, a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vevő a helyes ár ismeretében nem köteles ajánlatot tenni, elállhat vásárlási szándékától. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. Az esetben ha az ajánlatétel (megrendelés) ellenértékét a Vevő már előre kiegyenlítette, mind a szállítás díját, mind a termék árát a Szolgáltató visszafizeti.
 • Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A szerződéskötés lépései, a megrendelés folyamata

5.1. A Termékek rendszerezése, Kategória- és termékoldal

A weboldalon a termékek különböző szempontok szerinti csoportokba rendszerezve szerepelnek, ezeket a csoportokat termékkategóriáknak nevezzük. A kategóriákat a weboldal felső részében, egy vízszintesen elhelyezett menüben találja. A menü adott termékkategória elemére kattintva választhatja ki az Önt érdeklő termékcsoportot. A megjelenő oldal tartalmazza a kiválasztott kategóriába tartozó termékek listáját, ez a kategória oldal. Az egyes termékekre kattintva tekintheti meg, a termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó oldalt, ez a termékoldal.

5.2. A Termék kiválasztása

Termékeket az 5.1. pontban meghatározott termékoldalakon található, egyes termékekhez tartozó, leírások, fotók, vételárak, egyéb információk alapján választhatja ki.

5.3. A Kosár

 • A Termék kosárba helyezése
 • Miután kiválasztotta a megfelelő terméket, a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a virtuális bevásárlókosárba. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek (megrendelésnek), ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
 • A sikeres kosárba helyezésről a weboldal a „TERMÉKNÉV a kosárba helyezve” feliratú ablakban tájékoztat.
 • A kosár tartalma
 • A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” feliratú hivatkozásra kattintással megtekinthető a kosár tartalma: “KOSÁR” gomb vagy a “PÉNZTÁR” gomb amivel a fizeés adatainak megadásához jut.
 • A megrendelés véglegesítéséig – amíg NEM kattint a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratú gombra – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.
 • Amennyiben Ön újabb terméket szeretne kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy kattintson  bármely menü kategóriára az oldal felső részén!
 • Mennyiség megváltoztatása: Amennyiben szeretne valamelyik kosárban lévő termékről többet vagy kevesebbet rendelni, akkor a „Mennyiség” meletti “+” vagy “-”  gombokra kattintással módosíthatja a mennyiséget.
 • Termék eltávolítása: Amennyiben szeretne a kosár tartalmából törölni, akkor kattintson a termék előtti „X” gombra.
 • Amenyiben kiválasztotta a megvásárolni kívánt termékeket, a “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintva a számlázási adatok ablakhoz jut.
 • A számlázási adatok és a szállítási cim megadása után, lehetősége van a megrendelni kivánt termékeket kifizetni.
 • Fizetni a Barion rendszerén keresztül tud, mitán elfogadta az “Általános szerződlési feltételekbe” foglaltakat.

5.4 Regisztráció

A megrendelés leadása, nem kötött felhasználói regisztrációhoz.

5.4.1. A korábban már regisztrált Vevő

A weboldal jobb felső sarkában elhelyezett „Bejelentkezés/Regisztráció” feliratú hivatkozásra kattintással tud bejelentkezni Felhasználói fiókjába. A megjelenő ablakban írja be a belépéshez szükséges e-mail címet és a jelszót, majd kattintson a „BEJELENTKEZÉS „gombra.

5.4.2. Felhasználói fiókkal nem rendelkező Vevő

A számlázási adatok kitöltése után ha szeretné regisztrálni adatait, a későbbi vásárlások megkönyítése végett megteheti ha kijelöli a “Fiók létrehozása?” jelölőt.

5.4.3. Regisztráció lépései

A „Bejelentkezés/Regisztráció” feliratú hivatkozásra kattintással a „Fiók létrehozása” oldalon:

 • Adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat.
 • A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Jelszó.
 • Önnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a „Kijelentem, hogy elolvastam az Adatkezelési tájékoztatót, tartalmát megértettem, és teljes egészében elfogadom.„ felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A nyilatkozattétel nem kötelező, önkéntes alapon történik, de megtételének hiányában a regisztráció nem lehetséges.
 • Végül kattintson a „MENTÉS” feliratú gombra.

A megrendelés folyamata során a „megrendelés” oldalon:

 • A „Személyes adatok” és „Szállítási adatok” elnevezésű adatlapon töltse ki a mezőket.
 • Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Cím, Házszám, Ország, Irányítószám, Város, Mobilszám
 • Önnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a „Kijelentem, hogy elolvastam az Adatkezelési tájékoztatót, tartalmát megértettem, és teljes egészében elfogadom.” felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A nyilatkozattétel nem kötelező, önkéntes alapon történik, de megtételének hiányában a regisztráció nem lehetséges.
 • A mezők kitöltése után kattintson az „ADATOK MENTÉSE” feliratú gombra.

A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!
Ha a Vevő a regisztráció során megadott jelszavát elfelejtette, és ezáltal a felhasználói fiókjába nem tud belépni, akkor használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha a Vevő itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket e-mailben Szolgáltató elküldi a megadott e-mail címre.
A Vevő a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5.5. Szállítási és számlázási adatok megadása

A megrendelés folyamata során a „megrendelés” oldalon

 • “Szállítási adatok” elnevezésű adatlapon, adja meg milyen címre kéri a megrendelésének kiszállítását.
 • Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Cím, Házszám, Ország, Irányítószám, Város, Mobilszám.
 • Az “Egyéb információ” mezőben, a szállítási címéhez tetszőlegesen adhat meg további kiegészítő információt.
 • Az szállítási adataihoz több szállítási címet is rendelhet, úgy mint „otthoni” vagy „munkahelyi”, így a további megrendeléseihez az Önnek leginkább megfelelőt tudja majd kiválasztani.
 • “Cím mentése mint” mezőbe a megadott szállítási címet egyedi elnevezéssel elmentheti.
 • Ha a szállítási címtől eltérő a számlázási cím
 • A „Számlát eltérő címre kérem” felirat melletti jelölőnégyzetet pipálja ki, ezután megjelenik a „Számlázási adatok” elnevezésű adatlap, adja meg milyen címre kéri a számlabizonylat kiállítását.
 • Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Cím, Házszám, Ország, Irányítószám, Város, Mobilszám.
 • Önnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a „Kijelentem, hogy elolvastam az Adatkezelési tájékoztatót, tartalmát megértettem, és teljes egészében elfogadom.” felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A nyilatkozattétel nem kötelező, önkéntes alapon történik, de megtételének hiányában a regisztráció nem lehetséges.
 • Végül kattintson az „ADATOK MENTÉSE” feliratú gombra.

5.6. Szállítási és fizetési módok

 • „Kiszállítási mód”elnevezésű mezőben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot.
 • A megrendelt termékeket futárszolgálattal juttatjuk el a megadott szállítási címre, vagy átveheti üzletünkben személyesen.
 • A megrendelés összegét online bankkártyás fizetéssel kell fizetni.

5.7. Megrendelés áttekintése

 • A megrendelés elküldése előtt ellenőrizheti, módosíthatja az Ön adatait, a kiválasztott termékeket, azok darabszámát, törölheti őket vagy visszatérhet a termékekhez és folytathatja a vásárlást.
 • A „Megjegyzés a megrendeléshez” mezőben adhat meg a megrendeléssel kapcsolatos további kiegészítő információt.

5.8. Megrendelés véglegesítése (ajánlattétel)

 • Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat.” felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával, és végül a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratú gombra kattintva fizetheti ki és véglegesítheti a megrendelését.
 • A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
 • Ön a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratú gombra kattintással és a megrendelt termékek kifizetésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.9. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 • A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automatikusan küldött visszaigazoló e-mailt kap (első visszaigazolás), ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a weboldalon keresztül megérkezett, de ez az első visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automatikusan küldött visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 2 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
 • Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő maximum 12 órában egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).
 • Az Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

 • A megrendelés során Önnek a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a megadott adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a megrendelése.
 • A Vevő megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani, továbbá az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Vevőnek lehetősége van a korábban rögzített adatok megváltoztatására, a felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az Eladót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7. A fizetés részletei, megrendelés ellenértékének teljesítése

A megrendelt termékeket a megrendelést követően Online Bankkártyával lehet kifizetni:

 • A Vevő a megrendelés ellenértékét és az esetleges szállítási költséget, bankkártyával a Barion rendszerén keresztül, forintban köteles megfizetni.
 • A fizetés a megrendelés kiszállítása (átvétele) előtt történik.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 • Az Eladó a Vevő által megfizetett összegről minden esetben számlát állít ki, amelyet a termékkel együtt küld meg Vevő részére és melynek másodpéldányát az Eladó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

Barion bankkártyás fizetés:

Mit jelent a BARION™? A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a greenlife-vegan.hu-n. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával! A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion terminálján, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:
– Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
– Visa vagy Electron bankkártyádat
– Amex bankkártyádat

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára.

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

Első a biztonság! A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

8. A szállítás részletei, feltételei

 • Az Eladó a megrendelt termékeket tartalmazó csomag, továbbiakban csomag kiszállításáról, Budapest területén kizárólag saját futárral gondoskodik. A kiszállítás hétfőtől szombatig 10.00-tól 18.00-ig történhet.
 • A szállítás költsége egységesen 630 Ft.
 • A Vevőnek a csomag sértetlenségét a kézbesítéskor, a kézbesítő előtt ellenőriznie kell. Sérült csomag esetén a Vevőnek jogában áll megtagadni az átvételt és erre vonatkozóan, az indok megjelölésével a szállítóval jegyzőkönyvet felvetetni. Ebben az esetben a Vevő köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Eladóval. Ha a Vevő a sérült csomagot átvette, utólagos reklamációt az Eladó nem fogad el. A külső sérüléstől mentes csomag átvétele azonban jogszerű indok nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit az Eladó a Vevőre terheli. A csomag újraküldésének feltétele, hogy a Vevő a megrendelés ellenértékét előre történő átutalással kiegyenlítse. Az esetben, ha a csomag sérülése vagy tartalmának hiánya a kézbesítéskor nem volt azonnal felismerhető, azt a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül írásban kell jelezni az Eladó info@putpet.hu elérhetőségén.
 • Az esetben, ha a megrendelés ellenértékének teljesítése Online Bankártyás vásárlással történik a szállítás további feltétele, hogy a Vevő a megrendelésének teljes ellenértékét, ide értve a szállítási díjat is, a megrendelés kiszállítása (átvétele) előtt megfizesse.

9. A megrendelés teljesítésének határideje

 • A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 2 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben az Eladó egyezteti a Vevővel.
 • A legfeljebb 2 munkanapos határidőt a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásától kell számítani.
 • Az Eladó kizárja a felelősségét a teljesítési határidő időtartamának elhúzódása miatt abban az esetben, ha a késedelem az Eladó működési körén kívül álló okból – így különösen szélsőséges időjárási viszonyok, nagyszámú megrendelések – miatt következik be.

10. Elállás joga

10.1. Az Eladó elállási joga

Az Eladó megilleti az elállás joga, ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt, amely a készletből kifogyott és az Eladó már nem tudja azt a megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vevő részére. Elállás esetén az Eladó ügyfél-szolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vevőt, egy esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából.

10.2. A Vevőt, mint fogyasztót megillető elállási jogról

 • Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
 • A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.
 • A fogyasztó az elállási jogát
 • A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

10.3. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása

 • A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A fogyasztó nyilatkozatát köteles eljuttatni az Eladó részére (postai úton, e-mailen keresztül) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.
 • A fogyasztó felhasználhatja a weboldalról letölthető nyilatkozat-mintát is, amelyet letölthet ide kattintva.
 • Az elállási jog nem vonatkozik gyorsan romló termékek esteén, friss pékáru esetén és nem tartós élelmiszer esetén.
 • A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
 • Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni.

10.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 • Az Eladó visszatérítési kötelezettsége: Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
 • Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
 • Többletköltségek: Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
 • Visszatartási jog: Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

10.5. A fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

 • Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért: A fogyasztó kizárólag akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10.6 Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

11. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

11.1. Kellékszavatosság

 • Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 • Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

11.2. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. Az Danny & Company Kft. által gyártott/forgalmazott termékek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá!

12. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszkezelés

 • A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Ügyfélszolgálat postacíme: Kovácsné Maros Anett  EV. PUTPET.hu 7668, Keszü, Toldi Miklós út 8. Adószám: 68443571-1-22 Bannksz: 11773315-30880702 Nyilv. szám: 51754460
 • Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 0036706779400  – Hétfő-péntek: 08:00 – 18:00,   e-mail címe: anettmaros@gmail.com
 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  – a fogyasztó neve, lakcíme,
  – a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  – a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  – a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  – a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
  – a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 • A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

12.2. További jogérvényesítési lehetőségek

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
 • Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: www.jarasinfo.gov.hu/
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
 • Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
 • Baranya Megyei Békéltető testület
 • E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
 • Telefon: +36 72 507 154
 • Mobil: +36 20 283-3422
 • Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8:30-15:00, péntek 8:30-12:00
 • A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 • Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése:
 • Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • Online vitarendezési platform (OVR):
 • Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
 • Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/event=main.home.show&lng=HU

13. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: A Danny & Company Kft.

14. Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.

Keszü, 2021. november 30.

Kovácsné Maros Anett  EV. PUTPET.hu 7668, Keszü, Toldi Miklós út 8.